Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży bądź umowy wykonania Usługi, Kupujący może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedającego.
  2. Sprzedający w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży bądź wykonania Usługi zgłoszonej przez Kupującego.
  3. Kupujący może zgłosić Sprzedającemu reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@qpito.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, rozpatruje reklamacje i udziela Kupującemu odpowiedzi.
22 426 26 26 bok@qpito.pl